خانه / مقالات / سامانه الکترونیکی

سامانه الکترونیکی

اين پژوهش از نوع كاربردي با در نظرگرفتراهنمای گردآوري اطلاعات، پيمايشي و توصيفي- تحليلي ميباشد كه در استان تهران و با
تذکر به اطلاعات شركت تجارت الكترونيك پارسيان انجام شده است. جامعه آماري تحقيق در برگيرنده تمام مراجعين به وب سايت و
درگاه پرداخت اينترنتي شركت تجارت الكترونيك پارسيان مي باشد كه از طريق مراجعه به وب سايت و درگاه پرداخت اينترنتي اين


سامانه الکترونیکی

سامانه درگاه پرداخت,سامانه الکترونیکی,سامانه پرداخت الکترونیک,سامانه پرداخت اینترنتی,سامانه پرداخت

شركت به صورت الكترونيكي خريد مي كنند. اندازه نمونه با استفاده از فرمول كوكران ۴۰۰ نفر برآورد شد. براي نمونهگيري باتذکر به
ناهمگوني جامعه پژوهش،ازروش طبقاتي متناسب با اندازه استفاده شده است.
وسائل جمع آوري اطلاعات، سوال نامه ميباشد. روايي پرسش نامه، طي پنج وهله انجام شد: در مراحل اول دوم، ترجمه پرسش نامه از
مقياس استاندارد مطابق با چهار مطلب پايه بازآزمايي اين ترجمه ۱ بوسیله دو مترجم صورت گرفت. در مراحل سوم چهارم، جهت
۳ قرار گرفت رقم به دست آمده ۹۹ % محاسبه شده ويرايش شد. در وهله پنجم CVR اعتبار محتوايي ۲، سوال نامه تحت تكنيك
اعتباري صوري ۴ با توزيع ۵۰ نمونه از اين پرسش نامه بهصورت بررسي مقدماتي ۵بين آزمودنيها و معین كردن گويههاي مبهم،
نامفهوم و دشوار از ديدگاه آزمودنيها حذف اصلاح گرديد اعتبار صوري (ظاهري) حاصل شد. براي اطمينان از پايايي ۶ وسائل ، از
آزمون آلفاي كرونباخ بهره گرفته شد، كه طبق آن ضرايب جهت هر يك از متغيرهاي قابليت اعتماد، امنيت و حريم شخصي، قابليت
۰٫۸۲۶ ۰٫۸۲۲ محاسبه گرديد. كليه اطلاعات در نرم افزار ،۰٫۷۰۲ دستيابي و جواب دهي انجام كار، به ترتيب مساوی با ۰٫۷۷۲
در دو بخش آمار توصيفي و آمار تحليلي آزمون رگرسيون لجستيك مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. SPSS آماري
با توجه به هدف اصلي در اين پژوهش، كه شناسايي عوامل تاثیر گذار بر كيفيت خدمات ارائه شده از درگاه پرداخت اينترنتي حاوی : اعتماد
– امنيت – قابليت دساسترس ي جواب دهي از ديدگاه مشتريان است در ترس و نگرانی يم مد براي تحقيق حاضر، از مد هاي موجود در
تحقيقات زير مصرف شده است.
۱ مـدل مفهومي ارائه شده در تحقيق پارك و كيم
۲ مد مفهومي ارائه شده در تحقيق لي لين
۳ مدل مفهومي ارائه شده در تحقيق يانگ، كاي، زونگ زيو و نان زويو
۴ مـدل مفهومي ارائه شده در تحقيق ولفين برگر و مري سي جيلي
باتذکر به ادبيات بررسي شده در مورد عوامل تاثیر گذار بر كيفيت خدمات الكترونيك مشاهده مي شود كه مطالعات صورت گرفته بوسیله
بارك كيم، لي لين، يانگ، كاي زونگ زيو نان زويو و همچنين ولفين برگر مري سي جيلي بيشترين تناسب را با موضوع
پژوهش حاضر دارند. از طرف ديگر، باتوجه به کامل بودن و نوآوري پژوهش آنها نيز از آنجا كه عوامل تاثیر گذار بر كيفيت را مختص
شناسايي کرده اند، جهت اين پژوهش مناسب باشد. لذا در مد پيشنهادي جهت اين پژوهش ، ابعاد B2C خريد الكترونيك در محيط
شناسايي شده توسط اين محققان به عنوان مدل اصلي درنظر گرفته شده است. اين پژوهش در جستجوي بررسي تاثير چهار متغير
مستقل حاوی : قابليت اعتماد، امنيت حريم شخصي ، قابليت دستيابي جواب دهي انجام كار بر كيفيت خدمات ارائه شده از درگاه
پرداخت اينترنتي شركت تجارت الكترونيك پارسيان ميباشد كه اولويت بندي عوامل بهاين ترتيب است: قابليت دسترس ي ، جواب دهي
، امنيت قابليت اعتماد مي باشد نيز مورد نظر محققان مي باشد.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

جامعترین بسته آموزش فارسی تری دی مکس مقدماتی تا پیشرفته منتشر شد

جامعترین بسته آموزش فارسی تری دی مکس مقدماتی تا پیشرفته منتشر شد در این مطلب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *