خانه / مقالات / تحقیق روابط آدمی

تحقیق روابط آدمی

ز آنجایی که مدیر در هر سازمانی مسئول نهایی حسن انجام امور است و در مرز رابطه سازمان با محیط قرار دارد

مشاوره پایان نامه ارشد کامپیوتر

مشاوره پایان نامه ارشد کامپیوتر,مشاوره پایان نامه ارشد کامپیوتر,مشاوره پایان نامه ارشد کامپیوتر

و نیز در سازمان باعث ایجاد پیوند بین اعضاء می گردد بایستی در ایفای نقش از مهارتها فنون ارتباطات اجتماعی و مناسبات آدم ی آبعضی داشته و از آنها مصرف نماید او همين طور باید در حفظ گسترش محیط سالم تاثیر گذار ارتباطات اجتماعی بین معلمان دانش آموزان والدین حداکثر تلاش خود را به کار بندد مدیریت به اینکه در محدوده کاری به مفهوم در سازمان آموزش پرورش با آدم سر کار دارد از ارزش ویژه ای برخوردار است
ارزش ضرر ورت پژوهش :
روابط آدم ی مفهوم وسیع ی دارد و هر نوع رابطه بین دو فرد دو گروه و سازمان و غیره را در بر می گیرد . ارتباطات آدم ی در یک سازمان آموزش ی فرآیند برقراری ، حفظ و گسترش رابطه هدفدار پویا بین اعضای سیـستم اجتماعی است که با تأمین نیازهای منطقی اجتماعی روانی فرد گروه سبب تفاهم حس رضایت مفید ی متقابل و به پدیدار شدن زمینه های اعتماد انگیزش ، رشد و تسهیل رسیدن به اهداف سازمان آموزش ی می شود و حاوی رفتارهای پروگرام ریزی شده از طرف مدیران ، معلمان و کارکنان است که با توجه به شرایط سنی نیازها و روند افزایش دانش آموزان نیازهای آنها را تأمین می نماید ، علاوه بـر اینکه روابط آدم ی در روش گاه مهمترین علت موفق یت مدیران روش گاه مربیان کارکنان آن است .
اهداف کلی ویِژگزینشه تحقیق :
ارزش وجود ارتباطات آدم ی در روش گاه تأثیر آن بر عملکرد معلم بر فردی پوشیده نیست ( در این پروژه به تفصیل بحث می گردد )
و لذا چند کوتاه از مجموعه دلایلی که وجود روابط آدم ی ارزش آن را در روش گاه جهت ما به اثبات می رساند از این قرارند :
۱٫ معرفت ویژگیها فردی تک تک اعضاء معلمان یا مدیران .
۲٫ معرفت کنش ها واکنشها .
۳٫ معرفت ریشه فرق ها اختلافات بین مدیران معلمان .
۴٫ پیدا کردن راههای عملی برای جلب همکاری افراد زیر دست .
۵٫ پیدا کردن راههای عملی تشویق تنبیه .
۶٫ به پدیدار شدن جو مناسب .
۷٫ تقویت وسیله و کسب رضایتمندی .
۸٫ ارضاء و برآوردن نیاز منطقی برقراری ارتباطات عمومی سالم در سایه رشد و تفاهم همکاری متقابل .
۹٫ بررسي و ارزیابی و پیدا کردن شیوه های مدیریت فرمانبردار ی مناسب در سازمان .
فرضیه های پژوهش :
فرضیه اصلی : بین میزان موفق یت مدیران در برقراری روابط آدم ی در محیط آموزش گاه و میزان رضایت شغلی دبیران کارکنان آن رابطه ای مستقیم ( بیشتر از میزان مبوسیله ـ زیاد یا خیلی زیاد ) وجود دارد .
فرضیه های فرعی :
۱٫ برقراری روابط آدم ی بوسیله مدیر سبب رضایت شغلی معلمان می گردد .
۲٫ برقراری ارتباطات آدم ی توسط مدیر سبب ایجاد محیط مناسب و امن جهت همکاران می شود .
۳٫ بین وجود روابط آدم ی و میزان بازدهی و عملکرد افراد رابطه وجود دارد .
۴٫ بین وجود روابط آدم ی و میزان رفع موارد همکاران رابطه وجود دارد .
۵٫ بین برقراری روابط آدم ی توسط مدیر و ایجاد زمینه مساعد خود کنترلی رابطه وجود دارد .
۶٫ بین برقراری ارتباطات آدم ی رعایت اصول و اخلاق نیکو رابطه وجود دارد .
۷٫ بین برقراری روابط آدم ی توسط مدیر و معرفت روحیات احساس ات داخلی افراد رابطه وجود دارد .
۸٫ برقراری روابط آدم ی توسط مدیر سبب رفع اختلالات شخصی و مرمت روابط تخریب شده می شود .
۹٫ برقراری روابط آدم ی توسط مدیر سبب ایجاد محیطی سالم شاداب جهت دانش آموزان و معلمان می شود .
قبلی ه تحقیق :
مشاهدات صورت گرفته در داخـل کشور
« نقد میزان موفق یت مدیران مدارس متوسط ه نظام جدید شهر مشهد در ایجاد روابط آدم ی در محیط راهنمای ی از نظر دبیران ، مشاوران ، کارکنان در سال تحصیلی ۷۴ ـ ۷۳ »
محقق : حسین شیخعلی بابائی
زمان : ۱۳۷۴
در این تحقیق ۱۲۰ دبیر ، کارکنان مشاور ۲۰ دبیرستان نظام جدید شهر مشهد با یک سوال نامـه ۳۰ سؤالی ارزیابی گردید ، و به این نتیجه رسید که بیش از نیمی از مدیران نظام مبوسیله ه در ایجاد روابط آدم ی ، در محیط آموزش ی موفق بوده اند .
سؤال پژوهش : از دیدگاه دبیران مشاوران و کارکنان مدیران نظام جدید روش متوسط ه در برقراری ارتباطات آدم ی در محیط روش ی خوب بوده اند ؟
فرضیة پژوهش : میزان موفق یت مدیران مدارس مبوسیله ه نظام نو ارتباطات آدم ی بیشتر از میزان مبوسیله است ، وسائل اندازه گیری سوال نامـه محقق تولید و ساخته بوده است .
جامعة آماری جامعة نمونه : دبیران و کارکنان تمام مدارس دورة متوسط ه نظام شهر مشهد که ۲ نفر مشاور ۶۵۵ نفر کارکنان روش ی و غیر روش ی انتخاب شده است .
روش های آماری : فراوانیها نمودارهای دایره ای ، الفبای کرانباخ .
نتایج و پیشنهاد ها : به نظر مشاوران وبقیه کارکنان روش ی و غیر آموزش ی مدارس نمونه تحقیق ، مدیران نظام نو راهنمای متوسط ه در مدیریت روابط آدم ی موفق بوده اند ، در این تحقیق پیشنهاد گردیده است که به مدیران صلاحیت دار مدارس نظام جدید مبوسیله ه اختیارات زیادتری داده شود .
« نقد انتظارات دبیران از نقش مدیران مقایسه آن با عملکرد مدیران دبیرستان های شهر رشت در سال تحصیلی ۸۰ ـ ۷۹ »
که از ۱۴۹۶ دبیر شاغل به تعداد ۱۵۰ دبیر به عنوان نمونه گزینش گردید فرضیات آن عبارتند از :
الف ) بین انتظارارت دبیران از نقش مدیران و عملکرد مدیران فرق معنادار وجود دارد که مورد تأیید قرار گرفت .
ب ) فاصله انتظارت دبیران از نقش مدیران عملکرد مدیران در دبیرستان های دخمل انه و پسرانه مفرق است که تأیید نگردید .
ج ) « فاصله انتظارات دبیران از نقش مدیران عملکرد مدیران در دبیرستان های دولتی و غیر انتفاعی مفرق است » تأیید گردید .
مشاهدات خارجی در رابطه با مساله :
هوگومانستربرگ : یکی از نخستین مطالعاتی که دورة کلاسیک را به دورة نئو کلاسیک پیوند داده ، مشاهدات هوگومانستربرگ بود . او با به کار بردن آزمون های روان شناختی تلاش ی کرد که به جستجوی ویژگیها درجة تیلور بپردازد . او توجه را به فرق های فردی عوامل اجتماعی مثل یکنواختی خستگی معطوف داشت و زمینه را به مشاهدات بعد که منجر به پیدایش ارتباطات آدم ی شد ، آماده کرد .
تست ات هاثورن :
تست ات هاثورن طی سال های ۳۲ ـ ۱۹۲۴ در کمپانی وسترن الکتریک در ایالت ایلی نویز آمریکا با همکاری انستیتو ماساچوست شورای پژوهش های ملی آمریکا انجام گرفت .
هدف اولیة آزمایش ات نقد اثرات مختلف شرایط محیط کار منعبارت اثرات روشنایی بر تولید کارگـران بود که به تدریج تبدیل به یکی از زیاد ترین و کامل ترین تست ات در تاریخ مطالعات علمی مدیریت شد .
تست ات اولیة او بوسیله استوکر بارکر انجام پذیرفت . نتایج متضاد و شگفت انگیزی به بار آورد . زمانی که روشنایی کارگاه را بیشتر نمودند دیدن د که سطح بازده کارپرهزینه بیشتر شدن یافت به این نتیجه رسیدند که روشنایی باعث بیشتر شدن سطح تولید و کارایی می شود و پس نور را كم شدن دادند ولی با تعجب دیدن د که بازده کار همچنان سیر صعودی دارد كم شدن نیافت . آنها به طور ضمنی پی به عوامل دیگری همچون روحیه انگیزه پی بردند . لذا برای اینکه توضیح ی برای این پدیده بیابند از پژوهشگران علوم رفتاری اجتماعی جهت تکمیل تست ات مختلف دعوت کردند . بدین صورت از پروفسور التون میو همکارانش بر گر وایت هد وال جی هندرس و دیکسن دعوت به عمل آوردند . میو همکارانش كار به یک سری آزمایش ات نمودند . نتایج آزمایش ات نشان داد که مهمترین انگیزة ایجاد رفتار آدم ی فقط جنبه های مادی ناست همين طور سازمان های آدم ی از ترکیبات ویِژگزینشه سازمان رسمی برخوردار نهستند روشن گردید که تولید بیشتر تحت تأثیر محیط و ارتباطات اجتماعی است نه شرایط فیزیکی کار .
نتایج حاصله از نتایج بررسی ها و تحقیقات هاثورن منجر به توسعه و تکمیل نظریه روابط آدم ی گردید . ( پرهیزگار ۱۳۷۲ ، ۲۲ ) .
شیوه و نوع تحقیق :
روش های تحقیقی یا توصیفی اند یا تجربی .
بررسی ها توصیفی مستقیماً به تعیین ویژگیها موقعیت همان گونه که در وقت پژوهش هستند مربوط است هدف این نوع تحقیقات توصیف آنچه که موجود است با توجه به متغیرها شرایط موقعیتی است . ( جاکوبز ۱۹۸۵ )
تحقیق حاضر از نوع توصیفی است به مفهوم وضعیت فعلی پدید ها را ارزیابی می نماید همچنین می توان گفت از نوع مطالعات زمینه یابی ( یا پیمایشی ) است و بیشتر هدف معرفت وضع فعلی است و روابط بین متغیر ها دست کاری نشده اند ( جان بست ۱۳۷۱ )
جامعه آماری :
جمله است از مجموعه ای از افراد که با توجه به موضوع پژوهش دارای ویژگی مشترکی می باشند و نتایج پژوهش می بایستی به آنها تعمیم داده شود .
در این تحقیق جامعه مورد هدف تمام مدیران و دبیران روش گاه های آموزش ی پسرانه بخش زبرخان هستند که از طرف ادارة روش و پرورش زبرخان ابلاغیه مدیریت و یا تدریس برای آنها صادر گردیده آنها در سال تحصیلی ۸۶ ـ ۸۵ مشغول به کار بوده اند .
روش نمونه گیری :
نمونه : در تعریف کلی می توان به هر جزء از جامعه که معرف جامعه باشد اطلاق نمود . نمونه گیری از مهمترین مباحث در آمار اجتماعی نتایج بررسی ها و تحقیقات به شمار می رود .
روش های نمونه گیری به تناسب جامعه و موضوع محقق مفرق است که از ذکر آنها خودداری می کنیم .
از آن جهت که مورد تحقیق « میزان خوب یت مدیران در برقراری روابط آدم ی رضایت شغلی معلمان در بخش زبر خان است ، چون زبر خان به صورت طبیعی از نظر اقتصادی اجتماعی تقسیمات کشوری به سه دهستان تقسیم شده است که این بر دانش آموزان در روش گاه های مفرق گزینش جا توسط دبیران در ابتدای سال تحصیلی همين طور قبول مدیریت توسط مدیران تأثیر گذار است اما با تذکر به اینکه سه نقطه شهری ( خرو ـ درود و قدمگاه ) در حال حاضر دارای ویژگی ها یی همچون فوق العاده ها انعام های مناطق محروم نهستند که این احتمالا تا حدودی بر حضور و گزینش جا توسط افراد تأثیر گذار باشد .
وسائل شیوه گرد آوری داده ها :
در این پروژه از سه نوع وسائل مصرف شده
مشاهده : محقق در سال تحصیلی ۸۶ ـ ۸۵ در روش گاه داشته نحوة برخورد رفتار و نگرش و نیز رفتارهای متقابل دبیران نسبت به مدیران را تحلیل کرده است .
مصاحبه : همچنین با توجه به حضـور محقق در یک آموزش گاه رابطه صمیمانه با دبیران و حضـور آنان در روش گاه مفرق با ۱۱ دبیر مصاحبه انجام داده و نگرش آنان را نسبت به مدیران جویا گردیده است .

No votes yet.
Please wait...

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

جامعترین بسته آموزش فارسی تری دی مکس مقدماتی تا پیشرفته منتشر شد

جامعترین بسته آموزش فارسی تری دی مکس مقدماتی تا پیشرفته منتشر شد در این مطلب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *