خانه / مقالات / راهنمای ثبت, نگارش, دفاع و ارزشيابی پايان نامه های تحقيقاتی

راهنمای ثبت, نگارش, دفاع و ارزشيابی پايان نامه های تحقيقاتی

راهنمای ثبت, نگارش, دفاع و ارزشيابی پايان نامه های تحقيقاتی

در این مطلب سعی میکنیم تا شما عزیزان را با چگونگی انجام پایان نامه بیشتر آشنا کنیم.در ادامه این نوشته به مطالبی چون :ثبت,نگارش,دفاع و ارزشیابی پایان نامه های تحقیقاتی می پردازیم.

Image result for ‫شیوه تدوین پایان نامه‬‎

moshaveranemarlik.com
۱

– پايان نامه بخشي از دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي است كه طي آن دانشجو موظف است در يك زمينه مربوط به رشته تحصيلي خود تحت نظر استاد راهنما به تحقيق بپردازد.

۲- دانشجويان دوره دكتري عمومي دندانپرشكي مي بايست پس ازگذراندن ۱۲۰ واحد درسي دوره دكتري عمومي دندانپزشكي تايكسال موضوع پايان نامه خودرا انتخاب وبه ثبت برسانند.

*

تبصره: به دانشجوياني كه موضوع پايان نامه خود رادرمدت مقرربه ثبت نرسانند، تازمان ثبت موضوع پايان نامه، واحددرسي جديد ارائه نخواهدشد.

۳- استاد راهنما باپيشنهاد دانشجو، موافقت استاد راهنما وتاييد گروه آموزشي مربوطه وتصويب شوراي پژوهشي دانشكده مربوطه تعيين مي گردد.

*

تبصره : رتبه استاد راهنما حداقل استادياري است . درموارد استثنائي باتاييد شوراي پژوهشي دانشكده مي توان ازاعضاي هيات علمي مربي نيز به عنوان استاد راهنما استفاده نمود.
*

تبصره : درموارد خاص وباتصويب شوراي پژوهشي دانشكده وبه منظور انجام تحقيقات بين بخشي دانشجو مي تواند بيش از يك استاد راهنما داشته باشد.

۴- درصورت لزوم به پيشنهاد استاد راهنما يك نفر از اعضاي هيات علمي يامتخصصان ومحققان برجسته، پس ازتائيد شوراي پژوهشي دانشكده به عنوان استاد مشاور تعيين
مي شود.

*

تبصره : سقف تعداد پايان نامه هاي دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي كه به طور همزمان توسط هراستاد راهنما هدايت مي شوند ازفرمول تقسيم تعدادكل دانشجويان ورودي درهرسال به تعداد كل اعضاي هيات علمي دانشكده مربوطه ضرب درعدد۲ بدست مي آيد. دردانشكده هايي كه تعداد اعضاء هيات علمي زياد است وبافرمول فوق سقف پايان نامه هرعضو هيات علمي عددكمي خواهدشد، هرعضو هيات علمي براساس مرتبه دانشگاهي وي وباتصويب شوراي پژوهشي دانشكده ، حداكثر ۳ پايان نامه دانشجويان باسال ورودي يكسان رابه طور هم زمان مي تواند راهنمايي نمايد.

۵- انتخاب موضوع پايان نامه بايستي باهدايت استاد راهنما باشد.

۶- موضوع پايان نامه نبايد تكراري باشد به اين معنا كه پايان نامه باعنوان مشابه يامتفاوت ولي محتواي يكسان در۵ سال اخير دردانشگاه ذيربط گرفته نشده باشد.

*

تبصره : درموارد خاص وبانظر شوراي پژوهشي دانشكده ، درموضوعاتي كه ممكن است نياز به تحقيق مجدد دركمتر ازفاصله زماني فوق باشد، اخذ پايان نامه باعنوان ومحتواي مشابه بلامانع است .

۷- هردانشجو بايد يك موضوع رابعنوان پايان نامه انتخاب نمايد.

*

تبصره: انتخاب موضوع پايان نامه توسط گروهي ازدانشجويان (حداكثر ۳ نفر ) پس ازتائيد استاد راهنما وتصويب شوراي پژوهشي دانشكده به شرط رعايت موارد ذيل مجاز
مي باشد.

الف: حجم واهميت موضوع تحقيق باتعداددانشجويان تناسب داشته باشد.

ب: تقسيم بندي موضوع تحقيق به گونه اي باشد كه هريك ازدانشجويان ذيربط بتوانند انجام بخش مستقلي ازپايان نامه راعهده دار شوند.

۸- جهت ثبت موضوع پايان نامه بايد مراحل ذيل طي شود.

الف: انتخاب موضوع پايان نامه باهدايت استاد راهنما

ب: بررسي تكراري نبودن موضوع پايان نامه توسط معاونت پژوهشي دانشكده

ج: تصويب طر ح پيشنهادي پايان نامه درگروه آموزشي مربوطه

د: ارائه طرح پيشنهادي پايان نامه ازطرف گروه به معاونت پژوهشي دانشكده جهت تصويب درشوراي پژوهشي دانشكده

ه: ابلاغ مصوبه شوراي پژوهشي دانشكده به استاد راهنما جهت شروع پايان نامه

*

تبصره: فاصله زمان ثبت موضوع پايان نامه تازمان دفاع ازآن نبايد كمتر ازيكسال باشد.

۹- هرپايان نامه بايد حاوي موارد زيرباشد:

الف: چكيده به زبان فارسي وانگليسي (اهميت وزمينه كار ، مواد وروش ، نتايج ونتيجه گيري)

ب: مقدمه (دلايل اهميت موضوع پژوهش ، اطلاعات كلي درزمينه پژوهش واهداف پژوهش)

ج: بررسي متون

د: روش كار (نوع پژوهش، محيط ومواد پژوهش ، حجم نمونه وروش نمونه گيري ، روش جمع آوري اطلاعات ، روش تجزيه وتحليل داده هاوانواع آزمون هاي آماري ومراحل انجام كار)

ز: نتايج ( استفاده از آزمون هاي آماري ، جداول ، نمودارها وبيان نتايج)

و: بحث ونتيجه گيري (بررسي نتايج حاصله، مقايسه نتايج باساير مطالعات ، بررسي علت تفاوت نتايج پژوهش باساير مطالعات ، بررسي نقايض ومحدوديت هاي پژوهش ، نتيجه گيري نهايي وارائه پيشنهادات)

ه: مراجع

۱۰: نگارش پايان نامه به زبان انگليسي بلامانع مي باشد ولي لازم است علاوه برچكيده به زبان انگليسي، چكيده به زبان فارسي نيز داشته باشد.

۱۱: هيات داوران كه مسئوليت تصميم گيري تهايي در مورد پايان نامه ها رابرعهده دارند از اعضاي زير تشكيل مي شود:

۱٫

استاد راهنما
۲٫

استاد مشاور (درصورت وجود)
۳٫

نماينده شوراي پژوهشي دانشكده
۴٫

نماينده گروه آموزشي مرتبط باپايان نامه
۵٫

يك عضو ازاعضاي هيات علمي يامحققان ، متخصصان وصاحب نظران به انتخاب گروه آموزشي مربوطه

*

تبصره : مرتبه علمي استاد راهنما واعضاي هيات علمي بايد حداقل استادياري باشد، درشرايط خاص پس ازتائيد شوراي پژوهشي دانشكده مي تواند مربي باشد . درخصوص محققان ومتخصصان وصاحب نظران داشتن مدرك دكتري تخصصي الزامي است .

۱۲- ارزشيابي پايان نامه ها توسط هيات داوران درمقياس نمره گذاري ازصفر تابيست صورت مي گيرد وباتوجه به نمرات مربوط به چهار درجه به شرح ذيل متمايز
مي شوند.

۱٫

عالي پايان نامه هاي بانمره ۱۹ تا ۲۰
۲٫

بسيار خوب پايان نامه هاي بانمره ۱۷ تا۹۹/۱۸
۳٫

خوب پايان نامه هاي بانمره ۱۴تا۹۹/۱۶

*

غيرقابل قبول پايان نامه هاي بانمره كمتراز۱۴

*

تبصره : پايان نامه هايي مي توانند درجه عالي راكسب نمايند كه تحقيقاتي بوده ويادريكي ازمجلات علمي معتبر داخل ياخارج ازكشور به صورت مقاله چاپ شده ويااخذ پذيرش چاپ رادراين مجلات ارائه نمايند. بديهي است كه ارائه مقاله ويااخذ پذيرش چاپ مقاله بايد قبل از دفاع ازپايان نامه وتعيين نمره نهايي صورت گيرد.

پایان نامه , انجام پایان نامه کارشناسی , انجام پایان نامه ارشد , انجام پایان نامه کارشناسی ارشد , مشاوران مارلیک , انجام پایان نامه مدیریت

۱۳- كليه دانشجويان موظف به دفاع ازپايان نامه خود درآخرين نيمسال تحصيلي
مي باشند وچنانچه دانشجو درچهار چوب سنوات مجاز تحصيلي نتواند ازپايان نامه خوددفاع ونمره قبولي كسب نمايد، علي رغم اينكه گليه واحدهاي درسي دوره آموزشي مربوطه راباموفقيت گذرانده باشد، اخراج خواهدشد.

۱۴- تعدادواحدها ونمره پايان نامه دانشجويان درآخرين نيمسال تحصيلي ثبت شده ودانشجو ازرعايت حداكثر واحدهاي مجاز درآخرين نيمسال تحصيلي معاف است.

۱۵- زمان فارغ التحصيلي دانشجو، زماني است كه تمامي واحدهاي درسي خودرا ازجمله پايان نامه را گذرانده باشد(هركدام كه موخر باشد)

۱۶- كليه حقوق مكتسب ازپايان نامه متعلق به دانشگاه است.

۱۷- يك نسخه ازخلاصه هرپايان نامه مي بايست به حوزه معاونت تحقيقات وفناوري وزارت متبوع جهت بهره برداري واطلاع رساني به ديگر مراكز ارسال گردد.

۱۸- رساله باتوجه به مشخصات برنامه وسرفصل دروس دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي مصوب هفتمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي مورخ ۳۱/۲/۷۹ به رساله ۴،۳٫۲٫۱به شرح ذيل ميباشد:

رساله ۱: ميزان حداقل آموزش : (Requirement):

– نگارش طرح مقدماتي تحقيق (پروپوزال) باهدايت استادراهنما

– تصويب پروپوزال وعنوان تحقيق درمرجع مربوطه

– ثبت عنوان تحقيق (رساله) دراداره آموزش دانشكده

رساله ۲: ميزان حداقل آموزش : (Requirement):

– انجام تحقيق مطابق مواد وروشهاي مصوب به سرپرستي استاد راهنما

– ارائه گزارش مكتوب ازپيشرفت تحقيق به استاد راهنما

رساله ۳: ميزان حداقل آموزش : (Requirement):

– انجام تحقيق مطابق مواد وروشهاي مصوب به سرپرستي استاد راهنما

ارائه گزارش مكتوب ازپيشرفت تحقيق به استاد راهنما

رساله ۴: ميزان حداقل آموزش : (Requirement):

– انجام واتمام تحقيق مطابق مواد وروشهاي مصوب به سرپرستي استاد راهنما

– نگارش رساله باتاييد نهايي استاد (آماده دفاع بودن)

– دفاع ازرساله (واداي سوگند)

(ارزشيابي رساله ۱و۲و۳ توسط استاد راهنما ورساله ۴ توسط هيئت داوران انجام مي گيرد.)

۱۹- عنوان پايان نامه واستاد راهنما پس ازتصويب غيرقابل تغيير ميباشد.درشرايط خاص باتصويب شوراي آموزشي دانشكده ميسر خواهدبود.

۲۰- استاد راهنماي اول بايستي ازكادر هيات علمي دانشكده دندانپزشكي مشهد باشد.

۲۱- اضافه كردن استاد راهنماي سوم مي بايست باتائيد شوراي گروه وتصويب شوراي آموزشي دانشكده باشد.

۲۲- پايان نامه هايي كه دواستاد راهنما دردوگروه آموزشي مختلف نياز دارد بايستي درجلسه گروه آموزشي استاد راهنماي اول ودرحضور استاد راهنماي دوم درگروه مطرح وبتصويب برسد.

۲۳: پايان نامه هايي كه مروري باشند حداكثر سقف نمره اي كه مي توانند كسب نمايند ۵/۱۸ مي باشد.

۲۴- اعضاي كادر هيئت علمي كه تعهدات قانوني خودرا بصورت (ضريب K) آموزشي
مي گذرانند درسال اول تنها يك پايان نامه (بعنوان استاد راهنماي دوم)ودرسال دوم دو پايان نامه( بعنوان استاد راهنماي اول يادوم) ودرسال سوم طبق آيين نامه ودستور العمل اجرايي مي توانند راهنمايي پايان نامه دانشجويان عمومي را بعهده گيرند.

۲۵- كادرهيات علمي كه شرايط راهنماي پايان نامه را داشته باشند مي توانند حداكثر دو پايان نامه را بعنوان استاد راهنماي اول (شامل : حداكثريك تخصصي ويك عمومي ويا دوعمومي ) ويك پايان نامه را بعنوان استاد راهنماي دوم (تخصصي ياعمومي )درهرسال تحصيلي برعهده گيرند.

تذكر: *رديف ۱ تا۱۸ اين آئين نامه طبق آيين نامه ودستورالعمل اجرايي پايان نامه هاي دكتراي عمومي دندانپزشكي مصوب بيست وپنجمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي مورخ ۲۳/۱۲/۸۲علوم پزشكي ميباشد.

* رديف ۱۹ تا ۲۳ مصوبه شوراي آموزشي دانشكده مورخ ۷/۱۰/۸۴ ميباشد .

* رديف ۲۴ تا ۲۵ مصوبه شوراي آموزشي دانشكده مورخ ۷/۸/۸۵ ميباشد .

نحوه نگارش پايان نامه

– تايپ پايان نامه مي بايست در نهايت سادگي بوده و از اضافه كردن مطالب و طرحهاي غير ضروري بپرهيريد.

– -. هر صفحه پايان نامه مي بايست حداقل ۲۴ سطر داشته و حداكثر شماره فونت آن ۱۴ باشد.

هرپايا ن نامه بايد شامل موارد ذيل باشد:

– عنوان به زبان فارسي وانگليسي (۲صفحه)

– تقديروتشكر(حداكثر۲صفحه) ( Acknowledgement )

– فهرست مطالب ، تصاوير ، جداول ونمودارها – خلا صه فارسي و انگليسي ( Abstract) – بخش اول: مقدمه و مروري بر متون ( Introduction & Review of Literatures ) – بخش دوم: مواد و روش كار ( Methods & Materials) – بخش سوم: يافته ها ( Results ) – بخش چهارم: بحث ( Discussion ) – بخش پنجم : نتيجه گيري ( Conclusion ) – منابع ( References ) – ضميمه( در صورت نياز )

عنوانTitle

بايد كوتاه، مختصر، مفيد، كامل و جامع باشد.

– عنوان بهتر است به شكل عبارت نوشته شود.

– از به كار بردن مخفف در عنوان پرهيز گردد مگر مخفف كلمه مورد نظر بسيار معروف و رايج باشد مانند : PH

– در صورت استفاده از اعداد در عنوان اگر صد و يا كمتر از آن باشد بصورت حرفي و بزرگتر از صد به صورت عددي نوشته شود.

– در مطالعات توصيفي حتما زمان و مكان در عنوان ذكر گردد.

– عنوان فارسي در صفحه اول پشت جلد و عنوان انگليسي در صفحه آخر بلافاصله پشت جلد آورده شود.

منبع

No votes yet.
Please wait...

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

جامعترین بسته آموزش فارسی تری دی مکس مقدماتی تا پیشرفته منتشر شد

جامعترین بسته آموزش فارسی تری دی مکس مقدماتی تا پیشرفته منتشر شد در این مطلب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *